Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Zasady uczestnictwa w Szkole Podstaw Dydaktyki Akademickiej

Szkoła Podstaw Dydaktyki Akademickiej została przygotowana specjalnie z myślą o nowo przyjętych nauczycielach akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie aby wesprzeć ich w nabyciu i rozwoju kompetencji zawodowych. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R.0211.1.2022 z dnia 05.01.2022r. w sprawie Zasad organizacji i prowadzenia programu szkoleniowego: Szkoła Podstaw Dydaktyki Akademickiej w UEK (SPDA), szkolenie jest obligatoryjne i powinno zostać zaliczone w pierwszej kolejności, tj. przed korzystaniem z innych form doskonalenia dydaktycznego. Jednocześnie, każdy pracownik ma 2 lata na jego zrealizowanie.  

Wszystkie szkolenia prowadzone będą w formie konwersatoriów tudzież warsztatów, których zaliczenie będzie wymagać: 

Zasady udziału:

  • udział w zajęciach prowadzonych w ramach Programu SPDA (obecność na zajęciach będzie potwierdzana poprzez listę obecności), 
  • wykonanie zadań zleconych w trakcie zajęć, 
  • uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów/modułów objętych programem, 
  • zgłoszenie i przeprowadzenie zajęć przykładowych, trwających 2 godziny dydaktyczne oraz uczestnictwie w rozmowie podsumowywującej hospitacje. 

 

Obecność na wszystkich zajęciach SPDA, zaliczenie przedmiotów oraz pozytywny wynik hospitacji zajęć przykładowych są niezbędne do pomyślnego ukończenia Programu. 

Nasz program obejmuje sześćdziesiąt godzin, podzielonych na trzy moduły:  

  • Moduł I: Wykłady otwierające, 
  • Moduł II: Sztuka dydaktyki akademickiej , 
  • Moduł III: Wybrana metodyka nauczania z podstawami projektowania dydaktycznego . 

 

Program kończy się przeprowadzeniem hospitacji/mentoriali, które będą odbywać się w kolejnym semestrze. 

Wszystkie szkolenia prowadzone będą w formie konwersatoriów tudzież warsztatów.  

Oprócz części obligatoryjnej, dla wszystkich uczestników SPDA przygotowaliśmy szkolenia towarzyszące, poszerzające wiedzę z zakresu stosowania technologii cyfrowych w nauczaniu akademickim, czy pracy ze studentami o specjalnych potrzebach.  

Zasady zwolnienia z udziału w SPDA

Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z udziału w Programie SPDA. Mogą się o nie ubiegać osoby, które: 

  • przestawią dokumentację potwierdzającą posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz zgłoszą wniosek o przeprowadzenie hospitacji zajęć przykładowych i/lub 
  • posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego oraz zgłoszą wniosek o przeprowadzenie hospitacji zajęć przykładowych. 

 

Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z obowiązku uczestnictwa w SPDA podejmuje, na podstawie złożonego do niego wniosku, wraz z niezbędną dokumentacją, koordynator merytoryczny Programu.  

Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją należy przesłać najpóźniej do 7 lutego 2022r. na adres spda@uek.krakow.pl. 

back to top