Biuro ds.

Kształcenia

Wytyczne PRK

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to ośmiopoziomowa ramowa struktura, która wskazuje, jak powinny być opisywane kwalifikacje. Każdy poziom jest zdefiniowany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu. 

Wytyczne Polskiej Ramy Kwalifikacji są niezwykle istotne dla rozwoju edukacji i rynku pracy w Polsce. Umożliwiają one lepsze zrozumienie i porównywanie kwalifikacji, co przyczynia się do podnoszenia jakości edukacji, mobilności zawodowej i rozwoju jednostek.