Zespół ds.

Monitorowania i Analiz Jakości Kształcenia UEK

Hospitacje zajęć dydaktycznych

Hospitacje przeprowadzane w UEK służą zapewnianiu jakości kształcenia. Mają one charakter doradczy lub interwencyjny. Ich celem jest pomoc w rozwijaniu warsztatu zawodowego nauczycieli akademickich i doskonaleniu ich umiejętności dydaktycznych oraz diagnoza mocnych i słabszych stron pracy dydaktycznej osoby hospitowanej.