Biuro ds.

Akredytacji Krajowych i Międzynarodowych

Certyfikaty dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Wyróżnienie HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R), przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności to europejska inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów i otoczenie społeczne w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

PRME (Principles for Responsible Management Education) to powstała w 2007 roku inicjatywa, umożliwiająca współpracę ONZ ze i szkołami biznesowymi z całego świata.
W oparciu o sześć zasad, PRME angażuje uczelnie kształcące na kierunkach biznesu i zarządzania w taki sposób, by zapewnić studentom – przyszłym liderom – umiejętności potrzebne do zbalansowania celów ekonomicznych, zwracając przy tym uwagę na cele zrównoważonego rozwoju (SDG) i przybliżając instytucjom akademickim działalność UN Global Compact.
Jako dobrowolna inicjatywa z ponad 800 sygnatariuszami na całym świecie, PRME stała się największym łącznikiem pomiędzy Organizacją Narodów Zjednoczonych a instytucjami szkolnictwa wyższego związanymi z zarządzaniem.

Programy studiów akredytowane przez krajowe i międzynarodowe organizacje

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)

PKA jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. 
Oferowane przez UEK kierunki studiów posiadają pozytywną ocenę PKA, w tym cztery kierunki uzyskały oceną wyróżniającą:

  • Ekonomia
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Analityka gospodarcza
  • Gospodarka i administracja publiczna

Evaluation and Accreditation of Quality Language Services (Eaquals)

EAQUALS to międzynarodowa organizacja, która zrzesza instytucje zajmujące się edukacją językową na wszystkich etapach kształcenia. Jej celem jest promowanie oraz gwarantowanie wysokiej jakości nauczania języków obcych. Eaquals działa pod auspicjami Rady Europy jako organizacja pozarządowa oraz posiada status uczestniczący Rady Europy. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jako pierwszy uniwersytet ekonomiczny w Polsce uzyskał międzynarodową akredytację językową EAQUALS dla wszystkich kursów prowadzonych przez Centrum Językowe, wpisując się jednocześnie w szeroko rozumiany program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.

European Assiociation for Public Administration Accreditation (EAPPA)

EAPAA jest unikatową w skali europejskiej instytucją oferującą akredytację dla programów z zakresu szerokorozumianego obszaru administracji publicznej i polityk publicznych. Prestiżowa akredytacja EAPAA przyznana dla kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna.

New England Commission of Higher Education (NECHE)

NECHE jest akredytacją instytucji szkolnictwa wyższego przez komisję NECHE, która potwierdza, że akredytowana szkoła posiada niezbędne zasoby, aby poprzez właściwie skonstruowane programy edukacyjne osiągać wyznaczone cele, a także gwarantować utrzymanie założonego poziomu kształcenia w przyszłości. Krakowska Szkoła Biznesu UEK po przeprowadzonym w 2019 r. audycie przez NECHE uzyskała status zagranicznego kampusu amerykańskiej uczelni Clark University. W ramach współpracy z Krakowską Szkołę Biznesu UEK Clark University oferuje studia Master of Science in Communication w ramach Programu MBA KSB + Master.

European Programme Accreditation System (EPAS)

EPAS jest prestiżową akredytacją programów studiów w obszarze biznesu i/lub zarządzania przyznawaną przez EFDM (European Foundation for Management Development Accreditation System). Program Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w 2020 r. otrzymał międzynarodową akredytację EPAS i dołączył do elitarnego grona 122 programów na świecie nagrodzonych akredytacją.

Programy studiów certyfikowane przez krajowe i międzynarodowe organizacje

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększa szansę na awans na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy. Prestiżową akredytację ACCA posiadają studia II stopnia na kierunkach: Finanse i rachunkowość, Rynki finansowe, Audyt finansowy oraz studia podyplomowe: Finanse i rachunkowość.

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

CIMA (pol. Instytut Rachunkowości Zarządczej) jest wiodącą oraz największą profesjonalną organizacją zrzeszającą ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Od października 2013 r. studenci UEK mają szansę zdobycia w ramach wspólnej ścieżki programowej UEK-CIMA certyfikatu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie: Cert BA (The CIMA Certificate in Business Accounting) oraz DMA (Diploma in Management Accounting).

CFA Society Poland

CFA Society Poland powstało w 2004 roku jako jedno ze 150 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. Organizacja skupia profesjonalistów mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Certyfikat CFA® potwierdza kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wykonywania wielu zawodów. Egzaminy obejmują takie obszary, jak analiza i wycena instrumentów finansowych, zarządzanie portfelem, finanse spółek, sprawozdawczość finansowa czy etyka. Obecnie UEK oferuje studia podyplomowe na kierunku Analityk Finansowy CFA®, realizowane są we współpracy ze stowarzyszeniem CFA Society Poland®.

European Association of Real Estate Professions (CEPI)

CEPI zrzesza około 30 stowarzyszeń krajowych z krajów UE i EFTA, co stanowi ponad 200 tysięcy specjalistów rynku nieruchomości. Certyfikat CEPI Eur został przyznany dla programu specjalności Nieruchomości i Inwestycje i jest potwierdzeniem kształcenia przyszłych pośredników i zarządców nieruchomości zgodnie z rekomendacjami Stowarzyszenia (Eureduc program).

European Foundation Certificate in Banking (EFCB)

EFCB jest inicjatywą European Banking and Financial Services Trainning Association (EBTN), która przyznaje Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Na mocy umowy zawartej ze Związkiem Banków Polskich (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przystąpił do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i uzyskał uprawnienia do organizacji egzaminów na poziomie Dyplomowanego Pracownika Bankowego w zakresie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB. Otrzymanie certyfikatu ECB EFCB 3E jest potwierdzeniem posiadania wiedzy z zakresu bankowości i umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu bankowca, co zwiększa szanse na rynku pracy.

International Project Management Association (IPMA)

IPMA Polska jest członkiem międzynarodowej federacji organizacji non-profit – International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej menedżerów projektów na całym świecie. Poza produktami skierowanymi do wyższej kadry menedżerskiej, posiada w ofercie cały wachlarz produktów adresowanych bezpośrednio do studentów, np. Project Master (konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami), praktyki z zakresu zarządzania projektami (konkurs Young Project Management Program) oraz seminaria i warsztaty Young Crew. Ponadto studenci UEK na kierunku Zarządzanie projektami oraz na studiach podyplomowych Zarządzanie projektami innowacyjnymi mogą ubiegać się o certyfikat IPMA na poziomie D – Certified Project Management Associate.