Biuro ds.

Akredytacji Krajowych i Międzynarodowych

O biurze

Biuro ds. Akredytacji Krajowych i Międzynarodowych odpowiada
za całokształt spraw związanych ze współpracą dotyczącą krajowych i międzynarodowych akredytacji jednostek, programów nauczania, programów studiów MBA i podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie.

Jest komórką koordynującą zadania w zakresie akredytacji w Uczelni. Zapewnia wsparcie prac nad akredytacjami w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu, czyli katedrach, instytutach, kolegiach, szkołach. 

Do głównych zadań Biura Akredytacji Krajowych i Międzynarodowych należy:

 • udzielanie merytorycznego i organizacyjnego wsparcia przy opracowaniu, we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu dokumentów niezbędnych do uzyskania członkostwa w międzynarodowej instytucji akredytującej;
 • udzielanie merytorycznego i organizacyjnego wsparcia przy opracowaniu, we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, materiałów na wszystkich etapach ubiegania się o akredytacje krajowe i międzynarodowe, w szczególności na etapach uzyskania kwalifikowalności, przygotowania raportu samooceny oraz wizyty audytorów;
 • bieżące monitorowanie i kontrola wprowadzania zmian po uzyskaniu akredytacji zgodnie z zaleceniami komisji akredytacyjnych;
 • planowanie, prowadzenie i monitorowanie działań mających na celu utrzymanie akredytacji w kolejnych latach;
 • udział w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach organizowanych przez instytucje akredytujące;
 • komunikacja i współpraca z instytucjami akredytującymi;
 • inicjowanie, przygotowanie i realizacja projektów mających na celu pozyskanie środków na finansowanie akredytacji krajowych i międzynarodowych;
 • benchmarking oraz analiza rynku pod kątem inicjowania procedur ubiegania się o kolejne akredytacje międzynarodowe dla Uniwersytetu;
 • współpraca z jednostkami Uczelni tj. dziekaniami kolegiów, dyrektorami instytutów, koordynatorami katedr oraz zespołami ds. akredytacji;
 • wnioskowanie do Rektora w zakresie powołania zespołu ds. akredytacji w przypadku przystąpienia do procesu akredytacji;
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej oraz finansowej zgodnie z przyjętymi zasadami w Uczelni.

Kontakt

BIURO DS. AKREDYTACJI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH