Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Szkoła Podstaw Dydaktyki Akademickiej UEK

O szkole

Szkoła Podstaw Dydaktyki Akademickiej to jeden z kluczowych projektów Centrum Jakości Kształcenia UEK. Celem Szkoły jest wsparcie najmłodszych stażem nauczycieli akademickich w nabyciu bądź rozwoju kompetencji zawodowych.

dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska prof. UEK

Koordynator merytoryczny

Adiunkt w Katedrze Marketingu UEK, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ukończyła studia magisterskie z Psychologii (Wydział Filozoficzny Uniwerystetu Jagiellońskiego w Krakowie) oraz z Zarządzania i Marketingu (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Krakowie). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe zdobyte na uczelniach polskich i zagranicznych, między innymi w Austrii (WU WIEN), Finlandii (HAMK University), Dominikanie (INTEC) i USA (Clark University). Ukończyła wiele kursów dydaktycznych i szkoleń trenerskich, w tym kurs Masters of Didactics realizowany przez Uniwersytet w Gandawie. 

Zainteresowania naukowe: psychologia zachowań konsumenta, digital markeitng, komunikacja społeczna, marketing w mediach społecznościowych.

Kontakt

Koordynator merytoryczny

DR HAB. KATARZYNA SANAK-KOSMOWSKA, PROF. UEK

Program
Szkoły Podstaw Dydaktyki Akademickiej

Semestr I: (60 godzin)

Semestr II: Hospitacje/Mentoriale

Wykłady otwierające

 • Organizacja dydaktyki w szkole wyższej, na przykładzie UEK
 • Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego

Moduł 2: Sztuka dydaktyki akademickiej (warsztaty i konwersatoria) – 44 godz.

   • Psychologia uczenia się i nauczania (6 godz.)
   • Retoryka i sztuka wystąpień akademickich oraz praca głosem (6 godz.)
   • Motywowanie studentów i aktywizujące metody dydaktyczne (6 godz.)
   • Proces grupowy i organizacja pracy grupowej (6 godz.)
   • Indywidualizacja pracy ze studentami (6 godz.)
   • Praca z grupami wielokulturowymi (4 godz.)
   • Praca nauczyciela z osobami o specjalnych potrzebach (3 godz.)
   • Podstawy e-learningu w dydaktyce akademickiej (4 godz.)
   • Etyka nauczyciela akademickiego (3 godz.)
   • Prawa autorskie, własność intelektualna oraz ich ochrona (3 godz.)

Moduł 3: Wybrana metodyka nauczania z podstawami projektowania dydaktycznego – 9 godz.

9-godzinne warsztaty z wybranej metodyki nauczania (moduł 3 programu Szkoły), prowadzone w równoległych grupach, zgodnie z zadeklarowaną dyscypliną naukową mają na celu naukę projektowania dydaktycznego dla danej grupy przedmiotów. Ich ideą jest analiza indywidualnych kart przedmiotów w kontekście planowania zajęć, zasad oraz metod oraz sprawdzonych technik kształcenia.
Całość programu kończą hospitacje wspierające (mentoriale).

Hospitacja (od łacińskiego hospitor – „goszczę kogoś”) polega na udziale komisji hospitacyjnej bądź hospitatora w zajęciach prowadzonych przez osobę hospitowaną i przebiega w oparciu o kartę hospitacji. Na UEK wniosek o przeprowadzenie hospitacji powinno się złożyć do Dyrektora Instytutu lub Kierownika innej jednostki dydaktycznej (Centrum Językowego oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

Hospitacja trwa przez cały czas hospitowanych zajęć, przy czym maksymalnie przez 2 godziny dydaktyczne (2 x 45 minut zajęć dydaktycznych). Jej przeprowadzenie służy zapewnieniu jakości kształcenia. Celem hospitacji jest pomoc w rozwijaniu  warsztatu zawodowego nauczycieli akademickich i doskonaleniu ich umiejętności dydaktycznych. Służą też jako diagnoza mocnych i słabszych stron pracy dydaktycznej osoby hospitowanej .

Podobnie, jak na innych uczelniach w Polsce, na naszym uniwersytecie mają one charakter doradczy lub interwencyjny. Jednak w przypadku hospitacji wspierających, odbywających się w Szkole Podstaw Dydaktyki Akademickiej, ich celem jest wsparcie młodszych stażem nauczycieli akademickich w rozwoju warsztatu zawodowego, poprzedzone diagnozą mocnych i słabych stron pracy osoby hospitowanej.

Programy towarzyszące
Szkoły Podstaw Dydaktyki Akademickiej

Technologia w pracy nauczyciela akademickiego (25 godz.)

   • Projektowanie prezentacji multimedialnych (4 godz.)
   • Technologie wspierające zajęcia stacjonarne (6 godz.)
   • Podstawy pracy na platformie Microsoft Teams (3 godz.)
   • Podstawy w pracy na platformie Moodle (6 godz.)
   • Metodyka projektowania kursów na platformie Moodle (4 godz.)
   • e-Zajęcia i model ich realizacji (2 godz.)

Praca nauczyciela z osobami o specjalnych potrzebach (12 godz.)

   • Identyfikacja osób z niepełnosprawnościami
   • Percepcja świata przez osoby niewidome
   • Percepcja świata przez osoby niesłyszące
   • Percepcja świata przez osoby z ograniczoną możliwością poruszania się
   • Percepcja świata osób z chorobami natury psychologicznej
   • Omówienie potrzeb osób z niepełnosprawnością w kontekście pełnego uczestnictwa w życiu akademickim
   • Efektywna komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami
   • Organizacja systemu wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Ekonomicznym
   • Dobre praktyki wyrównywania szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych