Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Szkoła Podstaw Dydaktyki Akademickiej UEK

To jeden z kluczowych projektów Centrum Jakości Kształcenia UEK.

 Celem Szkoły jest wsparcie najmłodszych stażem nauczycieli akademickich w nabyciu bądź rozwoju kompetencji zawodowych.

Zasady metodyki angażującej studentów w poznawanie świata oraz przekaz dobrych praktyk dydaktycznych są istotnym elementem trwałości uniwersytetu jako instytucji edukacyjnej. Dlatego nowy program Szkoły, bazujący na wieloletniej wiedzy Katedry Psychologii i Dydaktyki UEK, obecnie uwzględnia także część rozwiązań zastosowanych w programie rozwojowym UEK Hub. Uniwersytecki hub dydaktyczny oraz dodatkowo – doświadczenie ekspertów spoza UEK i pracowników od lat wspierających rozwój kadry dydaktycznej UEK w projektowaniu i prowadzeniu zajęć ze studentami z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Uczestnicy Szkoły biorą udział w zajęciach warsztatowych, koncentrujących się na kluczowych umiejętnościach nauczyciela akademickiego, m.in. takich jak: skuteczne komunikowanie ze studentami, strategie, metody i techniki motywowania studentów, zarządzanie procesami grupowymi w małych i dużych grupach studenckich, kształcenie w grupach międzynarodowych i wielokulturowych, indywidualizacja procesów dydaktycznych, ochrona własności intelektualnej, czy etyka nauczyciela

Oprócz obowiązkowych szkoleń dla wszystkich uczestników Szkoły przygotowano programy towarzyszące na przykład: pracy ze studentami o specjalnych potrzebach i stosowania technologii cyfrowych w nauczaniu akademickim.

Podstawa prawna i więcej szczegółów dotyczących funkcjonowania Szkoły znajduje się w Zarządzeniu Rektora UEK z dnia 5 stycznia 2022 (R.0211.1.2022).