Ułatwienia dostępu

UEK Honours "WISE"

Chcesz w pełni rozwinąć swój potencjał i talenty? Chcesz lepiej i głębiej zrozumieć współczesny świat? Zapraszamy Cię na UEK Honours "WISE"!

Aktualności

1687944086544

Obrony esejów Studentów

26 czerwca 2023
Obrony esejów Studentów Za nami tradycyjne obrony esejów Studentów kończących program WISE!  Co roku spotykamy się aby wysłuchać najlepszych prac, przygotowanych w ciągu ostatnich dwóch…

Zobacz co o nas mówią

Odtwórz wideo

KURSY HONOURS

Zapraszamy pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, zatrudnionych na Uczelni do zgłaszania propozycji Kursów Honours (pkt 3 par 5 Regulaminu Programu UEK Honours „WISE”).

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie Karty i odesłanie na adres honours@uek.krakow.pl.

Wybór kursów na dany semestr dokonywany jest przez Komitet Programu po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Rady Doskonałości Dydaktycznej.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

CZAS TRWANIA
 • Studenci I stopnia, jednolite studia magisterskie 3 ostatnie semestry
 • Studenci II stopnia 2 ostatnie semestry

Program obejmuje: 

przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalnościowe,

realizowane w ramach macierzystego kierunku warunkujące osiągnięcie kierunkowych efektów uczenia się określonych w programie studiów.

kursy honours

unikatowa formuła interdyscyplinarnych konwersatoriów i warsztatów

Przedmiot Tutorial

indywidualna opieka tutorska

indywidualny dobór przedmiotów

do wyboru z puli wszystkich przedmiotów w UEK 

KURSY HONOURS

Są to kursy interdyscyplinarne realizowane każdorazowo przez minimum dwóch prowadzących w celu ujęcia różnych perspektyw danej tematyki i oparte na autorskiej koncepcji kursów interdyscyplinarnych.

Są one realizowane w formie konwersatoriów w każdym semestrze w wymiarze 15 godzin każdy – przysługuje za nie 2 dodatkowe punkty ECTS.

 

PRZEDMIOT TUTORIAL

Jest to przedmiot oparty na zasadach personalizmu w edukacji, realizowany przy użyciu narzędzi tutoringu akademickiego.

Jest on realizowany w wymiarze 8 godzin semestralnie, za co studentowi przysługują co semestr 3 dodatkowe punkty ECTS.

Na studiach II stopnia –  5 godzin semestralnie oraz 2 dodatkowe punkty ECTS.

 

CO DAJE PROGRAM UEK HONOURS „WISE”?

 • indywidualną opiekę certyfikowanego tutora akademickiego
 • kształcenie w oparciu o Indywidualny Plan Studiów
 • dodatkowe wydarzenia dedykowane wyłącznie dla uczestników Programu
 • udział w corocznym sympozjum naukowym
 • bycie częścią zwartej wspólnoty akademickiej złożonej ze studentów i absolwentów Programu
 • informację o ukończeniu Programu zamieszoną w suplemencie do dyplomu z dopiskiem Cum Laude oraz Certyfikat ukończenia programu Honours UEK

JAKIE SĄ DODATKOWE ZALETY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE?

 • rozwinięta samoświadomość swoich wartości, predyspozycji, mocnych i słabych stron;
 • wysoce rozwinięta umiejętność autorefleksji;
 • rozwinięta umiejętność samoorganizacji;
 • rozwinięta umiejętność krytycznej analizy tekstu i krytycznego myślenia;
 • rozwinięta umiejętność warsztatu pisarskiego i argumentacji w oparciu o metodę eseju akademickiego;
 • wysoko rozwinięte umiejętności pracy w grupie i współdziałania;
 • wykształcona i umocniona postawa odpowiedzialności za własny rozwój;
 • wykształcona i umocniona postawa ustawicznego uczenia się;
 • wykształcona i umocniona postawa odpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko.

 

Partnerzy i sponsorzy