Ułatwienia dostępu

UEK Honours "WISE"

Chcesz w pełni rozwinąć swój potencjał i talenty? Chcesz lepiej i głębiej zrozumieć współczesny świat? Zapraszamy Cię na UEK Honours "WISE"!

Aktualności

Zobacz co o nas mówią

Odtwórz wideo

KURSY HONOURS

Zapraszamy pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, zatrudnionych na Uczelni do zgłaszania propozycji Kursów Honours (pkt 3 par 5 Regulaminu Programu UEK Honours „WISE”).

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie Karty i odesłanie na adres honours@uek.krakow.pl.

Wybór kursów na dany semestr dokonywany jest przez Komitet Programu po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Rady Doskonałości Dydaktycznej.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

CZAS TRWANIA
 • Studenci I stopnia, jednolite studia magisterskie 3 ostatnie semestry
 • Studenci II stopnia 2 ostatnie semestry

Program obejmuje: 

przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalnościowe,

realizowane w ramach macierzystego kierunku warunkujące osiągnięcie kierunkowych efektów uczenia się określonych w programie studiów.

kursy honours

unikatowa formuła interdyscyplinarnych konwersatoriów i warsztatów

Przedmiot Tutorial

indywidualna opieka tutorska

indywidualny dobór przedmiotów

do wyboru z puli wszystkich przedmiotów w UEK 

KURSY HONOURS

Są to kursy interdyscyplinarne realizowane każdorazowo przez minimum dwóch prowadzących w celu ujęcia różnych perspektyw danej tematyki i oparte na autorskiej koncepcji kursów interdyscyplinarnych.

Są one realizowane w formie konwersatoriów w każdym semestrze w wymiarze 15 godzin każdy – przysługuje za nie 2 dodatkowe punkty ECTS.

 

PRZEDMIOT TUTORIAL

Jest to przedmiot oparty na zasadach personalizmu w edukacji, realizowany przy użyciu narzędzi tutoringu akademickiego.

Jest on realizowany w wymiarze 8 godzin semestralnie, za co studentowi przysługują co semestr 3 dodatkowe punkty ECTS.

Na studiach II stopnia –  5 godzin semestralnie oraz 2 dodatkowe punkty ECTS.

 

CO DAJE PROGRAM UEK HONOURS „WISE”?

 • indywidualną opiekę certyfikowanego tutora akademickiego
 • kształcenie w oparciu o Indywidualny Plan Studiów
 • dodatkowe wydarzenia dedykowane wyłącznie dla uczestników Programu
 • udział w corocznym sympozjum naukowym
 • bycie częścią zwartej wspólnoty akademickiej złożonej ze studentów i absolwentów Programu
 • informację o ukończeniu Programu zamieszoną w suplemencie do dyplomu z dopiskiem Cum Laude oraz Certyfikat ukończenia programu Honours UEK

JAKIE SĄ DODATKOWE ZALETY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE?

 • rozwinięta samoświadomość swoich wartości, predyspozycji, mocnych i słabych stron;
 • wysoce rozwinięta umiejętność autorefleksji;
 • rozwinięta umiejętność samoorganizacji;
 • rozwinięta umiejętność krytycznej analizy tekstu i krytycznego myślenia;
 • rozwinięta umiejętność warsztatu pisarskiego i argumentacji w oparciu o metodę eseju akademickiego;
 • wysoko rozwinięte umiejętności pracy w grupie i współdziałania;
 • wykształcona i umocniona postawa odpowiedzialności za własny rozwój;
 • wykształcona i umocniona postawa ustawicznego uczenia się;
 • wykształcona i umocniona postawa odpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko.