Ułatwienia dostępu

UEK Honours "WISE"

Chcesz w pełni rozwinąć swój potencjał i talenty? Chcesz lepiej i głębiej zrozumieć współczesny świat? Zapraszamy Cię na UEK Honours "WISE"!

Odtwórz wideo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

CZAS TRWANIA
 • Studenci I stopnia, jednolite studia magisterskie 3 ostatnie semestry
 • Studenci II stopnia 2 ostatnie semestry

Program obejmuje: 

przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalnościowe,

realizowane w ramach macierzystego kierunku warunkujące osiągnięcie kierunkowych efektów uczenia się określonych w programie studiów.

kursy honours

unikatowa formuła interdyscyplinarnych konwersatoriów i warsztatów

Przedmiot Tutorial

indywidualna opieka tutorska

indywidualny dobór przedmiotów

do wyboru z puli wszystkich przedmiotów w UEK 

KURSY HONOURS

Są to kursy interdyscyplinarne realizowane każdorazowo przez minimum dwóch prowadzących w celu ujęcia różnych perspektyw danej tematyki i oparte na autorskiej koncepcji kursów interdyscyplinarnych.

Są one realizowane w formie konwersatoriów w każdym semestrze w wymiarze 15 godzin każdy – przysługuje za nie 2 dodatkowe punkty ECTS.

 

PRZEDMIOT TUTORIAL

Jest to przedmiot oparty na zasadach personalizmu w edukacji, realizowany przy użyciu narzędzi tutoringu akademickiego.

Jest on realizowany w wymiarze 8 godzin semestralnie, za co studentowi przysługują co semestr 3 dodatkowe punkty ECTS.

Na studiach II stopnia –  5 godzin semestralnie oraz 2 dodatkowe punkty ECTS.

 

CO DAJE PROGRAM UEK HONOURS „WISE”?

 • indywidualną opiekę certyfikowanego tutora akademickiego
 • kształcenie w oparciu o Indywidualny Plan Studiów
 • dodatkowe wydarzenia dedykowane wyłącznie dla uczestników Programu
 • udział w corocznym sympozjum naukowym
 • bycie częścią zwartej wspólnoty akademickiej złożonej ze studentów i absolwentów Programu
 • informację o ukończeniu Programu zamieszoną w suplemencie do dyplomu z dopiskiem Cum Laude oraz Certyfikat ukończenia programu Honours UEK

JAKIE SĄ DODATKOWE ZALETY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE?

 • rozwinięta samoświadomość swoich wartości, predyspozycji, mocnych i słabych stron;
 • wysoce rozwinięta umiejętność autorefleksji;
 • rozwinięta umiejętność samoorganizacji;
 • rozwinięta umiejętność krytycznej analizy tekstu i krytycznego myślenia;
 • rozwinięta umiejętność warsztatu pisarskiego i argumentacji w oparciu o metodę eseju akademickiego;
 • wysoko rozwinięte umiejętności pracy w grupie i współdziałania;
 • wykształcona i umocniona postawa odpowiedzialności za własny rozwój;
 • wykształcona i umocniona postawa ustawicznego uczenia się;
 • wykształcona i umocniona postawa odpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko.

 

DLA KOGO JEST PROGRAM UEK HONOURS „WISE”?

Program UEK Honours „WISE” jest dostępny dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych. Jest on realizowany w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i trwa odpowiednio trzy ostatnie semestry na studiach I stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz dwa ostatnie semestry na studiach II stopnia.

Limit przyjęć studentów do Programu wynosi łącznie 20 osób na studiach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich oraz 10 osób na studiach II stopnia.

JAK SIĘ REKRUTOWAĆ?

Rekrutacja do Programu UEK Honours „WISE” odbywa się przed rozpoczęciem czwartego semestru na studiach I stopnia, trzeciego semestru – na studiach II stopnia (lub drugiego semestru w przypadku studiów 3-semestralnych) oraz ósmego semestru – na jednolitych studiach magisterskich.

Polega na wstępnym wyborze kandydatów spośród osób, które złożyły aplikację, którą należy przesłać pod adres: honours@uek.krakow.pl  Musi ona zawierać:

 • CV
 • list motywacyjny
 • informację o średniej z dotychczasowych semestrów studiów – minimum 4,3
 • listy polecające (ewentualnie)
 • esej akademicki pt. „Najważniejsze wyzwanie stojące przed Europą w 2023 roku” (limit słów 1500)

Jest on formą rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli I etap rekrutacji.

 

KONTAKT

dr ŁUKASZ DANEL

dr AGNIESZKA ŻUR

dr Jakub Kwaśny

NA SKRÓTY

Dla kogo

Dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych

Czas trwania

W zależności od rodzaju studiów - 3 lub 2 semestry

Program

Obejmuje: Kursy HONOURS, Tutorial, Indywidualny dobór przedmiotów

Rekrutacja

Kończy się 22 lutego 2023

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
back to top