Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Czym jest tutoring akademicki?

Tutoring jest metodą pracy jeden na jeden, a więc opartej na relacji. Tutoring zaliczany jest do metod edukacji spersonalizowanej, która na człowieka patrzy „maksymalistycznie”, uwzględniając wszystkie aspekty jego rozwoju: intelektualny, duchowy, emocjonalny, fizyczny i stara się o pełny rozwój jego potencjału.

System tutoriali został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge i praktykowany jest na wiodących uczelniach na świecie. Kojarzony słusznie z indywidualizacją i personalizacją kształcenia. Tutoring tworzy przestrzeń do rozwoju definiowanego poprzez poziom samoświadomości, poczucie własnej wartości  i wewnętrzną spójność. Te cechy tutoringu są kluczowe. Tutoring akademicki stawia w centrum rozwój wiedzy i kompetencji akademickich, a tutoring rozwojowy stawia na pierwszym miejscu rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych.

Należy wyodrębnić trzy poziomy tutoringu jako metody nauczania w edukacji spersonalizowanej:

  • Poziom indywidualny oparty na refleksyjnej analizie rozwoju osobistego lub osiągnięć edukacyjnych/akademickich, swoistej autorefleksji, indywidualnej pracy studenta, autodiagnozie, której efektem jest poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz – z pomocą tutora – swoich głównych obszarów zainteresowań. W toku pracy z Tutorem student rozwija swoją wiedze w danych obszarze zainteresowań w sposób świadomy i głęboki.
  • Poziom drugi, relacyjny, oparty jest na dialogu, w którym tutor jest swoistym towarzyszem podróży Dzięki swej relacyjnej naturze proces tutorski może być tak skuteczny i głęboki. Tutoring bazuje na dialogu, zaufaniu i budowaniu wzajemnych relacji. Tutor to osoba, która pełni funkcję doradcy, przewodnika i indywidualnego opiekuna studentów. Pomaga w doborze przedmiotów oraz kierunków dalszej specjalizacji. Poprzez cykliczne spotkania (tutoriale) rozwija indywidualne zainteresowania studenta poprzez: dyskusje, zadania domowe, eseje, projekty, które tutor omawia indywidualnie ze studentem. Relacja student – tutor zakłada zgodę obu stron, wymianę poglądów, opinii i wiedzy. Celem tej wymiany i współpracy jest formacja intelektualna studenta. Zadaniem tutora jest pobudzanie studenta do podejmowania ambitnych wyzwań i tematów.
  • Wreszcie trzeci poziom wspólnotowy, którego efektem jest kształcenie postaw sprzyjających kooperacji, takich jak tolerancja, otwartość, innowacyjność i kreatywność, czyli tych, niezbędnych do dobrego funkcjonowania w przestrzeni społecznej i publicznej. Równie ważne jest kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i szacunku do innych oraz głębokiego poczucia odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.
back to top