Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Centrum Jakości Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność platformy e-learningowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony cjk.uek.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2021                

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.02.2023

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej w przypadku elementów graficznych, udostępnionych plików lub nagrań audio i wideo.
  • Linki do stron mogą być umieszczone w formie pełnego odsyłacza.
  • Linki do stron lub mogą otwierać się w nowym oknie.
  • Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online).
  • Brak nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Adres e-mail do kontaktu to cel@uek.krakow.pl lub telefonicznie +48 12 293 75 44.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje nt. procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności Centrum Jakości Kształcenia:

mgr Artur Szczygieł-Ryss

artur.szczygiel-ryss@uek.krakow.pl

+48 12 293 75 44

Sympozjum dydaktyczne UEK

Sympozjum Dydaktyczne to wspólna inicjatywa Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. e-Learningu. Pierwsza jego edycja odbyła się wiosną 2017 roku w malej miejscowości Radocza k/Krakowa, tuż przed rozpoczynającym się jesienią projektem UEK Hub. Uniwersytecki hub dydaktyczny. Projekt, o którym mowa, był bowiem w całości dedykowany rozwojowi zawodowemu nauczycieli akademickich…