Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Rekrutacja. Zasady i terminy

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w dniach 7 lutego–7 marca 2022.

Zasady udziału opisane są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
Uczestnikiem projektu może być każdy pracownik dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny zatrudniony w UEK, niezależnie od stażu pracy ani stanowiska. Przystąpienie do Projektu UEK Hub 2.0 jest dobrowolne. 
Maksymalna liczba uczestników projektu wynosi 75, a o kwalifikacji do projektu decyduje kolejność (termin) przesłania elektronicznego Formularza zgłoszeniowego do projektu POWER 3.5: UEK Hub 2.0 oraz złożenie w Biurze Projektu kompletu podpisanych dokumentów (więcej w Regulaminie). 

Uczestnictwo w projekcie polega na: 

  1. czterech szkoleń stacjonarnych, wprowadzających w problematykę innowacyjnych metod kształcenia, trwających łącznie 40 godzin szkoleniowych
  2. trzech wybranych spośród dziewięciu szkoleń multimedialnych

* Z udziału w module wprowadzającym mogą zostać zwolnione osoby, którzy ukończyły pierwszą edycję projektu UEK Hub, która odbyła się latach 2017–2019 oraz uczestnicy Szkoły Podstaw Dydaktyki Akademickiej UEK (po przedłożeniu zaświadczenia o zakwalifikowaniu do SPDA).

  • wyborze i aktywnym uczestnictwie w module specjalistycznym, tj. wyborze i udziale w jednym szkoleniu specjalistycznym z zaproponowanej listy, trwającym, w zależności od szkolenia, od 60 do 120 godzin szkoleniowych 
  • fakultatywnym udziale w czterogodzinnym mentorialu 

Jak aplikować? 

Krok 2

Zadecyduj o wyborze jednego z pięciu szkoleń specjalistycznych. W razie wątpliwości dotyczących wyboru, zapoznaj się z opisem szkoleń  lub skonsultuj go z Koordynatorem merytorycznym projektu, Anetą Powroźnik (konsultacje on-line na Teams – pon.-pt. 8.00-15.00; e-mail: powrozna@uek.krakow.pl; tel. 12 293 74 85). 

Uwaga!

W przypadku wyboru szkolenia specjalistycznego Nauczanie w języku angielskim kandydatów obowiązuje dodatkowo zaliczenie testu kompetencji językowych na minimalnym poziomie B1+. Test kompetencji językowych jest dostępny na platformie Moodle. Należy go rozwiązać w nieprzekraczalnym terminie 7 marca 2022. 

Krok 3

Poprawne wypełnij elektroniczny Formularz zgłoszeniowy do projektu POWER 3.5: UEK HUB 2.0, pamiętając, że tylko w pełni wypełnione i podpisane dokumenty będą podlegały kwalifikacji. 

Krok 4

Na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail otrzymasz: 

  1. plik PDF z gotowym do wydruku i własnoręcznego podpisu Formularzem zgłoszeniowym do projektu POWER 3.5: UEK HUB 2.0 
  2. plik Oświadczenie i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO), również do wydruku i podpisu 
  3. oraz plik Wniosku o delegowanie pracownika, do wydruku i podpisu przez bezpośredniego przełożonego 


Podpisany komplet
dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w Biurze Projektu Zintegrowany Program Rozwoju UEK (budynek Dom Ogrodnika, piętro I, pokój 4) w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2022. 

Krok 5

Po zakończeniu rekrutacji, nie później niż dnia 14 marca 2022, opublikowana zostanie lista rankingowa. Listę rankingową tworzy pierwszych 75 zakwalifikowanych do projektu osób, które następnie zostają wpisane na listę uczestników Projektu UEK Hub 2.0.