Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Program UEK Hub. 2.0

Program UEK Hub. 2.0. zakłada uczestnictwo w następujących formach doskonalenia kompetencji:

 1. szkolenia wprowadzające do innowacyjnej dydaktyki – 4 obowiązkowe warsztaty stacjonarne oraz 9 szkoleń online (3 do wyboru) 
 2. szkolenia specjalistyczne – jedno z 5 do wyboru 
 3. część wdrożeniowa – nieobowiązkowy, ale zalecany mentorial 

Czas trwania projektu: 29 kwietnia 2022– 1 lipca 2023. 

Moduł wprowadzający

Czas realizacji: 29 kwietnia – 1 lipca 2022
Celem modułu jest wprowadzenie uczestników w świat innowacyjnej praktyki nauczyciela akademickiego, z jednej strony znającego potrzeby komunikacyjne i społeczne pokoleń Y i Z, z drugiej – umiejącego efektywnie korzystać ze wszystkich dostępnych instrumentów ułatwiających pracę dydaktyczną.  
Moduł wprowadzający obejmuje 4 szkolenia stacjonarne (każde z nich po 10 godzin warsztatowych realizowanych w ciągu 2 dni szkoleniowych).

Obowiązkowe warsztaty stacjonarne 
Projektowanie innowacyjnych procesów dydaktycznych

Projektowanie innowacyjnych procesów dydaktycznych 

Szkolenie ma na celu z jednej strony systematyzację wiedzy i umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego ze szczególnym uwzględnieniem definiowania celów dydaktycznych, doboru adekwatnych metod i narzędzi oraz sposobów pomiaru stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia, z drugiej zaś  zmianę postaw, wzrost proaktywności i otwartości na innowacje dydaktyczne. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie planować w sposób kompetentny, świadomy i uporządkowany przyszłe zajęcia dla studentów, uwzględniające zasady profesjonalonego projektowania procesu dydaktycznego 

Dynamika pracy z dużymi i małymi grupami studentów

Dynamika pracy z dużymi i małymi grupami studentów 

Szkolenie ma na celu prezentację zasad funkcjonowania grup oraz procesu grupowego jako efektywnej podstawy współpracy ze studentami, a także wskazanie różnorodnych metod pracy z małymi i dużymi grupami, wspierające zawiązywanie się grupy, ustalanie celów, ustalanie zasad pracy grupy, przyjmowanie ról, współpracę i dyskusję, pracę na problemie, rozwiązywanie konfliktów oraz ocenę pracy grupy. Uczestnicy szkolenia poznają również potencjalnie trudne zachowania studentów, ich przejawy, przyczyny oraz sposoby zapobiegania i radzenia sobie z nimi. Będą mieli również okazję, by zdobyć kompetencje w zakresie wsparcia rozwoju różne typy grup studenckich. 

Praca nad motywacją nauczyciela i studenta

Praca nad motywacją nauczyciela i studenta 

Szkolenie ma wprowadzić w problematykę psychologii motywacji (mechanizmy motywacji i automotywacji, jej źródła i rodzaje, typy motywatorów i demotywatorów, teoria potrzeb oraz (samo)badania predyspozycji i preferencji dotyczących motywowania). Ma również na celu zaprezentować rolę wartości w budowaniu motywacji oraz różnego rodzaju techniki wyznaczenia celów (np. SMART) i strategii motywowania. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się, co wpływa na motywację do nauki, jak budować motywujący przekaz wiedzy i formułować efektywną informację zwrotną, projektować angażujące zadania dla studentów, moderować zaangażowaniem grupy, rozpoznawać spadek motywacji i mu przeciwdziałać, a także modelować postawy proaktywne, budować autonomię studentów i dobre relacje w grupie. Przeciwdziałanie prokrastynacji i wypaleniu zawodowemu będzie również przedmiotem szkolenia. 

Komunikacja i współpraca międzypokoleniowa X–Y–Z

Komunikacja i współpraca międzypokoleniowa X–Y–Z 

Szkolenie poświęcone jest skutecznej komunikacji międzygeneracyjnej oraz radzeniu sobie z problemami dydaktycznymi wynikającymi z różnic pomiędzy pokoleniami, a dotyczącymi planowania zajęć dla Y-ów i Z-ów (doboru celów i metod kształcenia, tworzenia atrakcyjnych dla nich materiałów dydaktycznych, organizacji współpracy i rozwiązywania trudnych sytuacji, do których należą m.in. wysokie wymagania pokolenia Y i Z, mała identyfikacja z uniwersytetem, ciągła obecności online i problemy z koncentracją, wysoka pewność siebie, łaknienie natychmiastowej odpowiedzi zwrotnej oraz potrzeba równowagi między pracą, nauką i życiem). Rezultatem szkolenia powinno być wzmocnienie samoświadomości kadry dotyczącej konieczności dostosowania dotychczasowych form komunikowania i współpracy ze studentami do zmieniających się schematów ich myślenia i postrzegania świata. 

Samodzielna nauka z wykorzystaniem szkoleń multimedialnych

Każdy z uczestników projektu ma do wyboru co najmniej 3 spośród 9 szkoleń multimedialnych, uzupełniających treść i cele warsztatów.
Należą do nich:

 1. Techniki kreatywnego myślenia i Design Thinking
 2. Interkulturowość i komunikacja w środowiskach międzynarodowych
 3. Zarządzanie czasem pracy nauczyciela akademickiego
 4. Praktyka korzystania z internetowych zasobów własności intelektualnej w kontekście praw autorskich
 5. Użyteczne i proste technologie informatyczne w pracy nauczyciela akademickiego
 6. Projektowanie innowacyjnych procesów dydaktycznych
 7. Dynamika pracy z dużymi i małymi grupami studentów
 8. Praca nad motywacją nauczyciela i studenta
 9. Komunikacja i współpraca międzypokoleniowa X–Y–Z

Szkolenia specjalistyczne

Czas realizacji: semestr zimowy 2022/2023

Nauczanie problemowe i partycypacyjne

Nauczanie problemowe i partycypacyjne 

Szkolenie, prowadzone metodami warsztatowymi, przygotowuje jego uczestników do projektowania zajęć ze studentami metodami aktywnego uczenia, istoty zajęć upatrując zaś w rozwiązaniu postawionego przez nauczyciela problemu naukowego bądź empirycznego, także w porozumieniu z lokalnym środowiskiem biznesowym i społecznym lub samorządowymCel ten poprzedza identyfikacja luk kompetencyjnych, aktywne poszukiwanie potrzebnej wiedzy i wykorzystanie jej do rozwiązania zadania. Uczestnicy szkolenia nauczą się wykorzystać proces grupowy w pracy nad problemem, a także filozofię nauczania problemowego (Problem Based Learning) oraz metody uzupełniającem.in. takie, jak: Odwrócona Klasa (Flipped Classroom)World Café, 6 Kapeluszy. W dalszej kolejności poznają metodykęnauczania partycypacyjnego (Community Based Learning), która zakłada interdyscyplinarność ieksperymentalność oraz tworzenie prototypowych rozwiązań dla społeczności lokalnej we współpracy z lokalnym otoczeniem gospodarczym i społecznym. 

Zobacz ramowy harmonogram  

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w semestrze zimowym 2022/2023 w piątki. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie. 

Analiza (studium) przypadku

Analiza (studium) przypadku 

Szkolenie zakłada naukę profesjonalnego planowania i prowadzenia zajęć ze studentami z wykorzystaniem przykładów, przypadków i sytuacji (studium przypadku), z uwzględnieniem metod i technik zarządzania naturalnego procesu grupowego odbywającego się w każdej grupie studenckiej. Podczas szkolenia jego uczestnicy poznają wiele typów kejsów oraz kryteria ich doboru w zależności od zakresu merytorycznego zajęć.  
Nauczą się także tworzyć autorskie studia przypadków, próbując różnych technik pisania oraz „pedagogizacji” (Teaching Notes) kejsów. 

Zobacz ramowy harmonogram  

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w semestrze zimowym 2022/2023 w piątki. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie. 

Gry dydaktyczne i gamifikacja

Gry dydaktyczne i gamifikacja 

Szkolenie wprowadzi uczestników w świat gier. Ma zapoznać z metodyką nauczania z wykorzystaniem mechaniki gier albo w oparciu o gotowe rozwiązania, albo samodzielnie zaprojektowane proste gry edukacyjne bądź systemy gamifikacyjne.  Dlatego uczestnicy szkolenia poznają różne rodzaje i klasyfikacje gier (planszowych, komputerowych, hybrydowych, decyzyjnych, sytuacyjnych, symulacyjnych itp.), zrozumieją ich mechanikę, rolę fabuły i postaci, nauczą się rozpoznawać typy graczy oraz stosować różne modele współzawodnictwa, systemy nagradzania i metody motywowania. Dowiedzą się także, jak sterować zachowaniami studentów, służącymi zwiększeniu ich zaangażowania w proces dydaktyczny. 

Zobacz ramowy harmonogram  

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w semestrze zimowym 2022/2023 w piątki. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie. 

Nauczanie w języku angielskim

Nauczanie w języku angielskim 

Szkolenie obejmuje 1semestralny kurs językowy (od poziomu B1+) z elementami dydaktyki w języku angielskim, uwzględniający większość niezbędnych nauczycielowi akademickiemu aspektów komunikacyjnych iinterpersonalnych, pozwalających na swobodne posługiwanie się językiem angielskim, zarówno w mowie, jak i piśmie (prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów w języku docelowym). Kurs ma doprowadzić również do utrwalenia nawyków ustawicznego kształcenia językowego. Uzupełnieniem zajęć w grupie będą również lekcje z native speakerem oraz realizacja dwóch wybranych godzin dydaktycznych ze wsparciem mentora.

Zobacz ramowy harmonogram  

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniupo 3 godziny szkoleniowe (łącznie 1516 tygodni). Szczegółowy Ich szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie. 

Projektowanie i prowadzenie akademickich kursów online

Projektowanie i prowadzenie akademickich kursów online 

Szkolenie ma na celu rozwój kompetencji planowania, projektowania i prowadzenia zajęć przez Internet realizowane modelu komplementarnym (Blended Learning), łączącym formę zdalną (w trybie asynchronicznym) i stacjonarną (na kampusie) lub zdalną w dwóch trybach – asynchronicznym i synchronicznym.  
Uczestnictwo w szkoleniu ma być dla jego uczestników rzeczywistym doświadczeniem zmiany wynikającej z przekształcenia zajęć stacjonarnych w komplementarne, a także doświadczeniem dwóch różnych perspektyw pracy online – studenta, nauczyciela. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch częściach – 9 tygodniowego oraz 6 tygodniowego kursu internetowegouzupełnionego kilkoma wcześniej zaplanowanymi warsztatami stacjonarnymi. Celem tych ostatnich jest przećwiczenie wbezpiecznych warunkach trudniejszych kwestii technicznych związanych z projektowaniem i prowadzeniem zajęć zdalnych.  
Szkolenie powinno zakończyć się sukcesem każdego z jego uczestników – samodzielnie, przy wsparciu mentora, zaprojektowanym kursem internetowym z wybranego przedmiotu. 

Zobacz ramowy harmonogram  

Wszystkie zajęcia online będą odbywały się w semestrze zimowym (15 tygodni zajęć). Terminy warsztatów zostaną ustalone w późniejszym terminie.