Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Korzyści dla uczestnika

Każdy, kto weźmie udział w proponowanych w projekcie szkoleniach ma szansę: 

 1. zwiększyć kompetencje dydaktyczne w kilkunastu aspektach, spośród których za najważniejsze uważamy
 • wiedzę, jak funkcjonują pokolenia Y i Z, także w grupach wielokulturowych oraz jak z nimi efektywnie współpracować
 • umiejętność stosowania sprawdzonych technik planowania zajęć dydaktycznych, motywowania i angażowania studentów do uczenia się, a także zarządzania ich pracą indywidualną oraz zespołową
 • umiejętność pracy z własną motywacją i czasem pracy, a także skutecznej ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

 1. podzielić się swoim doświadczeniem i skorzystać z wiedzy innych! – to według uczestników pierwszej edycji było najcenniejszą wartością projektu!

 2. uczestnicząc w wybranym szkoleniu specjalistycznym…
 • Nauczanie problemowe i partycypacyjne poznać metodykę kształcenia opartą na problemie naukowym lub empirycznym, także odnoszącą się do problemów zgłaszanych przez lokalne środowisko (biznes, administrację publiczną, organizacje pozarządowe), dowiedzieć się, jak działa proces grupowy, jakie techniki stosować do organizacji pracy grupowej studentów, angażując ich w zespołowe rozwiązywanie zadań oraz indywidualną refleksję i samoocenę postępów 
 • Analiza (studium) przypadku – nauczyć się, jak prowadzić zajęcia, których kanwą jest wieloaspektowa analiza realnych lub prawdopodobnych sytuacji, jak organizować pracę zespołową studentów, celem której jest podejmowanie najlepszych decyzji dla opisywanego zdarzenia, jak efektywnie wykorzystać studia przypadku przygotowane przez innych oraz jak tworzyć własne scenariusze sytuacji problemowych 
 • Gry dydaktyczne i gamifikacja – poznać mechanikę gier i zasady angażowania się graczy w rywalizację i współpracę w symulowanych sytuacjach, jak efektywnie korzystać z gier dostępnych na rynku (planszowych, cyfrowych, terenowych itp.) oraz jak tworzyć własne systemy gamifikacyjne, wspierające zaangażowanie studentów w naukę w dłuższym okresie czasu 
 • Projektowanie i prowadzenie akademickich kursów online – poznać zasady planowania zdalnych procesów uczenia się i nauczania, wykorzystujących zarówno techniki pracy asynchronicznej, jak i synchronicznej, dowiedzieć się, jak prowadzić zajęcia ze studentami w modelu Social Online Learning, zaprojektować własny kurs internetowy na platformie Moodle, efektywnie zastępujący część zajęć realizowanych w kontakcie bezpośrednim, poznać sposoby motywowania i oceniania studentów pracujących na odległość
 • Nauczanie w języku angielskim – w krótkim czasie podnieść poziom znajomości języka angielskiego w kontekstach akademickich – prowadzenia wykładów i ćwiczeń oraz indywidualnej współpracy ze studentami, także w środowisku online, pisania i redagowania tekstów naukowych w języku angielskim, publicznego występowania oraz obrony prezentowanego stanowiska i argumentacji itp. Itd.

 1. a także… 
 • Wziąć udział w nieformalnych spotkaniach z innymi uczestnikami projektu, reprezentujących różne Instytuty i kolegia UEK, które mogą (choć nie muszą) zaowocować dłuższą znajomością lub współpracą (np. na polu badawczym) 
 • poznać ciekawe osoby, reprezentujące inne środowiska, nie tylko akademickie