Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Komunikacja i współpraca międzypokoleniowa BB–X–Y–Z

Od autorki: Komunikacja to proces dwustronny i bardzo dynamiczny, podlega rozwojowi i modyfikacjom w miarę zawiązywania relacji obu stron.

Cele szkolenia

Cel główny: Szkolenie rozwija i pogłębia umiejętności oraz kompetencje w zakresie komunikacji i współpracy międzypokoleniowej wśród reprezentantów pokoleń Baby Boomers, Pokolenia X, Y i Z.

Cele szczegółowe:

  • pogłębienie wiedzy na temat różnic pokoleniowych w znaczeniu biologicznym i socjologicznym
  • pogłębienie świadomości przyczyn trudności w komunikacji i współpracy międzypokoleniowej
  • rozwinięcie warsztatu pracy dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb dydaktycznych pokolenia Y i Z w obszarze określenia celu, doboru metod i narzędzi, informacji zwrotnej i komunikacji.

Co to jest pokolenie?

  • Wg definicji pokolenie lub generacja to “część populacji wyróżniona ze względu na wiek: młodsza lub starsza od innych mniej więcej o czas, jaki upływa od narodzin rodziców do narodzin dzieci.

  • Pokolenia w znaczeniu socjologicznym różni nie wiek biologiczny, lecz przede wszystkim to, że grupy określane jako „starzy” i  „młodzi” w widoczny sposób różnią się od siebie postawami, poglądami, uznawanymi wartościami, aspiracjami, sposobem życia itd.

    .