Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Czego potrzebuje badacz, a co może dać mu Moodle

e-Uczelnia kojarzy się przede wszystkim z zastosowaniami dydaktycznymi. A tymczasem… mogłaby z badaniami naukowymi.

Czy jednak tego typu oprogramowanie sprawdzi się przy realizacji takich projektów? Dodajmy – jakichkolwiek projektów: badawczych, dydaktycznych, studenckich, organizacyjnych?

Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, podając kilka przykładów narzędzi platformy, które wydają się być obiecujące…

 1. Na początek weźmy na tapetę najbardziej oczywiste (w kontekście realizacji projektów) narzędzie, jakim jest forum dyskusyjne. Zarządzając lub biorąc udział w przedsięwzięciu zespołowym dowolnego typu potrzebujemy dużo rozmawiać. W rekapitulacji rezultatów rozmowy pomagają nam notatki, protokoły itp. Z reguły też wiele z informacji po prostu spontanicznie zapamiętujemy, choćby dlatego, że udział w spotkaniach projektowych jest dla nas ważny. Co jednak zrobić, kiedy nie ma czasu na częste spotkania lub niektórzy partnerzy pracują zdalnie? Wówczas najczęściej używamy listy mejlingowej. Ta jednak, jak wiadomo, ma co najmniej kilka wad. Alternatywą jest więc praca na forum dyskusyjnym. Oprócz prostej wymiany informacji i/lub dyskusji problemu – dzięki niemu otrzymujemy w pakiecie kilka dodatkowych korzyści:
   • Na forum uda się nam projektowanie eksperymentu, szczególnie, gdy chcemy od razu odwołać się do przykładów lub doniesień z innych ośrodków naukowych za pomocą linków do stron internetowych, a jednocześnie dać sobie czas na dokładne przemyślenie procedury postępowania, źródeł danych, potrzebnych zasobów, a także ustalanie zmiennych, określanie sposobów weryfikacji danych oraz interpretacji wyników.
   • Do jednej wiadomości publikowanej na forum można załączyć aż 9 plików w dowolnym formacie.
   • W treści wiadomości lub we wprowadzeniu do forum da się w prosty sposób osadzić film i/lub nagranie audio, które z powodzeniem zastąpią słowo pisane lub będą mu towarzyszyły.
   • Jedno forum pozwala pracować w mniejszych grupach, np. 2-8 osobowych, które równocześnie zajmują się różnymi aspektami tego samego problemu, ale nie chcieliby sobie przeszkadzać, ale też móc podglądać dyskusje pozostałych zespołów.
   • Forum dyskusyjne może też służyć jako blog naukowy/miejsce na indywidualne sprawozdania z realizowanych badań cząstkowych (wówczas należy zastosować forum z podziałem na grupy jednoosobowe).
   • Podgrupy, szczególnie w przypadku dużych grup projektowych, mogą mieć własne oznaczenia, które będą identyfikowały poszczególne osoby w aspekcie ich przynależności (zespół X, zespół Y itp.) i/lub roli w projekcie (np. koordynator, członek zespołu, ekspert, recenzent, doradca itp.).
   • I wreszcie – kopie wiadomości publikowanych na forum są automatycznie rozsyłane pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników projektu, nie zaśmiecając przy tych ich skrzynek pocztowych.
 2. Rozwiązaniem problemu generowania (prawie!) nieskończonej liczby plików w jednym miejscu jest folder i/lub baza danych. To narzędzia, które pozwalają kolekcjonować, porządkować, archiwizować i zarządzać wieloma plikami. Podobnie sprawa ma się z opisami indywidualnych przypadków, kolekcjami literatury przedmiotu itp. Co więcej – wszystkie zmiany poczynione przez jedną osobę, są natychmiast widoczne dla pozostałych uczestników projektu.
 3. Platforma pomaga również w projektowaniu standaryzowanych narzędzi badawczych, np. kwestionariusza ankiety, wywiadu ustrukturyzowanego, wywiadu swobodnego (pogłębionego) itp. Co więcej, takich kwestionariuszy da się następnie użyć do przeprowadzenia online badań pilotażowych wśród innych członków projektu, których celem będzie ewaluacja narzędzia.
 4. Narzędzie test (natywnie służące do weryfikowania wiedzy studentów) może się, moim zdaniem, sprawdzić jako całkiem niezłe narzędzie do wyodrębnia bądź formułowania problemów, hipotez badawczych lub też poszukiwania najlepszych metod ich potwierdzania bądź falsyfikacji. Ale także jako narzędzie do ustalania zasad współpracy.
 5. Narzędzie warsztaty ułatwia anonimową lub jawną recenzję tekstów, np. fragmentów końcowego raportu, nadesłanych do publikacji artykułów, studiów przypadku, sylabusów, schematów oceniania postępów studentów itp. itd. I to z zastosowaniem tych samych kryteriów dla każdego recenzenta!
 6. Z kolei narzędzie o nazwie głosowanie może posłużyć do ogarnięcia spraw organizacyjnych projektu, np. tak prozaicznych, jak ustalenie terminu spotkania stacjonarnego lub wyboru miejsca na konferencję, albo wyboru zespołu bądź tematu badań.
 7. Na koniec ostatnia, choć nie najmniej ważna, przewaga platformy nad innymi narzędziami współpracy online – działania uczestników projektu są bieżąco raportowane, każdy z nich ma własny profil (m.in. wyposażony w wewnętrzny komunikator, ułatwiający komunikację online typu jeden na jeden), a wkład pracy jest transparentny.