Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Ankiety Studenckie

Proces ankietowania wśród studentów „Ocena zajęć dydaktycznych” jest narzędziem uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia.

W II połowie semestru w systemie USOS uruchamiane są ankiety, na podstawie których każdy ze studentów może ocenić zajęcia dydaktyczne, w których uczestniczy. Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z najważniejszych praw studentów, które gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.