Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia oparty jest na zasadzie poszanowania autonomii oraz specyfiki poszczególnych Instytutów i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prowadzących działalność dydaktyczną.

Uwzględnia dotychczasowe doświadczenie w zapewnianiu jakości kształcenia oraz przykłady dobrych praktyk. Istotą systemu jest monitorowanie procesu kształcenia, analizowanie uzyskanych z tego tytułu informacji oraz planowanie i wdrażanie działań naprawczych, zapobiegawczych i doskonalących, w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w Uniwersytecie.

 

Celem działania WSZJK jest:

  1. kształtowanie postaw projakościowych wśród członków wspólnoty akademickiej i budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia, w tym kultury pracy;
  2. systematyczne monitorowanie, ocena i poprawa procesu kształcenia oraz tworzenie i doskonalenie procedur w tym zakresie;
  3. zapewnienie i doskonalenie warunków kształcenia, w tym infrastruktury, zasobów bibliotecznych, zaplecza technicznego;
  4. analiza i ocena efektów uczenia się na wszystkich poziomach, profilach i formach studiów objętych działaniem WSZJK;
  5. dbanie o właściwy poziom i zakres wykształcenia absolwentów Uniwersytetu, z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych wzorców oraz potrzeb rynku pracy;
  6. zapewnienie udziału nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów Uniwersytetu oraz podmiotów i osób działających na rzecz lub we współpracy z Uniwersytetem w kształtowaniu, ocenianiu i doskonaleniu procesu kształcenia;
  7. zwiększanie poziomu umiędzynarodowienia kształcenia;
  8. dbanie o rozwój kompetencji kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej, w tym o jej doświadczenie międzynarodowe;
  9. podnoszenie rangi pracy dydaktycznej i etosu nauczyciela akademickiego.

 

Przeczytaj więcej

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z 11 października 2021 r. wprowadzającego Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Załącznik do Zarządzenia Rektora

z dn. 11 października 2021 r.