Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Fundusz Doskonałości Dydaktycznej

W celu wsparcia finansowego działań doskonalących jakość kształcenia, w tym inicjatyw pracowników, Zarządzeniem Rektora nr R.0211.74.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. uruchomiono w Uczelni Fundusz Doskonałości Dydaktycznej. Przewiduje się możliwość ubiegania się o środki z Funduszu Doskonałości Dydaktycznej dwa razy w semestrze, w terminach wskazanych przez Prorektor ds. Kształcenia i Studentów. Rozliczanie wykorzystanych środków następuje na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych (ZR nr R.0211.85.2021)

Przeczytaj więcej