Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Przygotowanie, przebieg i zakończenie sesji

Sesja w semestrze letnim 2021/2022

Przed nami sesja poprawkowa. Jeszcze raz przypominamy jak dobrze przygotować się do niej jeżeli odbywa się na naszym Moodle.

Fakt, że sesja egzaminacyjna odbywa się w tym semestrze stacjonarnie, nie oznacza, że nie można wykorzystać w celu przeprowadzenia kolokwiów końcowych i egzaminów testów i zadań pisemnych dostępnych na platformie Moodle, przygotowanych w ubiegłych semestrach. Można, pod warunkiem, że same zaliczenia i egzaminy zostaną przeprowadzone w warunkach kontrolowanych, w siedzibie UEK i w obecności nauczyciela akademickiego. W tym celu należy zarezerwować jedno z laboratoriów komputerowych w pawilonie A w zaplanowanym wcześniej.

Tym z Państwa, którzy planują zakończenie semestru w takiej właśnie formie, rekomendujemy upewnienie się co poprawności ustawień przygotowanego przez siebie kolokwium zaliczeniowego bądź egzaminu. Dlatego Patrol egzaminacyjny (formularz

znajduje się tutaj) nadal działa i czeka na Państwa zgłoszenia.

Prosimy przesyłać je do nas z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Zgodnie z Zarządzeniami Rektora z dnia 8 kwietnia br. (nr R.0211.20.2022) oraz z dnia 26 maja br. (R.0211.27.2022) letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się stacjonarnie, z zastrzeżeniem zmiany tego postanowienia w przypadku:

 • ewentualnego pogorszenia się sytuacji epidemicznej
 • studentów z Ukrainy, którzy nie będą mogli przystąpić do kolokwiów końcowych lub egzaminów w siedzibie UEK z powodu wojny na terenie swojego krajStudentom mogą Państwo rekomendować nasze wskazówki dotyczące pisania egzaminów w formie testów i zadań otwartych w środowisku Moodle. Wskazówki znajdują się w Poradniku pracy zdalnej.

 

 1. W kursie, w którym odbywa się kolokwium zaliczeniowe bądź egzamin, mające odbyć się zdalnie, ale w warunkach kontrolowanych, w siedzibie UEK, powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:
   • zakres treści kolokwium zaliczeniowego lub egzaminu
   • sposób jego realizacji (forma – test sprawdzający, zadanie otwarte, kolokwium lub egzamin ustny)
   • sposób oceniania kolokwium lub egzaminu, np. próg zaliczeniowy lub liczbę punktów przeliczoną na ocenę ujętą w skali akademickiej itp.
   • reguły dostępu do kolokwium lub egzaminu (np. rejestracja do kursu)
   • termin wydarzenia – dzień, miesiąc, godzina rozpoczęcia oraz czas trwania (w minutach)
 2. Nauczyciel akademicki, organizujący kolokwium zaliczeniowe lub egzamin, powinien poinformować studentów o konieczności wcześniejszego sprawdzenia poprawności logowania się na platformę Moodle.

Kolokwium zaliczeniowe lub egzamin pisemny powinny odbywać się na e-Platformie (Moodle) w formie testu sprawdzającego, z wykorzystaniem narzędzia Test (Quiz) lub pracy pisemnej z zastosowaniem narzędzia Zadanie. Zespół ds. e-Learningu zapewnia bowiem nie tylko kontrolę przebiegu tego typu wydarzenia, ale także bieżące wsparcie tak dla nauczyciela, jak i egzaminowanych studentów.

W przypadku kolokwium zaliczeniowego bądź egzaminu w formie testu każdy ze studentów powinien otrzymać losowo dobrany zestaw pytań, z mieszanymi opcjami odpowiedzi oraz losowo dobraną kolejnością pytań w zestawie. W przypadku zadań otwartych – takie losowanie również jest możliwe, choć nie wydaje się konieczne. W teście egzaminacyjnym, odbywającym się na e-Platformie, liczba pytań na pojedynczej stronie testu powinna wynosić 2–3, co gwarantuje bieżący zapis wyników studentów, uczestniczących w zaliczeniu końcowym. W teście egzaminacyjnym zaleca się stosowanie obok pytań zamkniętych, również pytań otwartych, wymagających dłuższej wypowiedzi studenta. W przypadku projektowania zdalnego kolokwium zaliczeniowego lub egzaminu szczególną uwagę należy zwrócić na ustawienia narzędzia, za pomocą którego będzie się on odbywał, tj.:

 1. datę rozpoczęcia i zamknięcia testu bądź zadania:
   • czas pracy studentów powinien uwzględniać jej zdalną formę i zostać powiększony o 10-15 minut w porównaniu z kolokwium lub egzaminem odbywającym się w formie tradycyjnej
   • w przypadku testu równie istotne jest ograniczenie (limit) czasu na jego rozwiązanie, skalkulowane tak, aby studenci zdążyli go rozwiązać, a presja czasu jedynie wspierała ich koncentrację
   • w przypadku zadania konieczne jest ustalenie ostatecznego terminu przesłania pracy, nie później niż 15 minut po zakończeniu kolokwium lub egzaminu
 2. liczbę podejść do kolokwium lub egzaminu1, w przypadku zadania otwartego – ważne jest również poinformowanie studentów o wymaganym formacie pliku zawierającego pracę
 3. maksymalną liczbę punktów (ocenę) za poprawnie napisane kolokwium lub egzamin
 4. wprowadzenie do testu bądź zadania (w przypadku zadania bez wcześniejszego dostępu do treści zadania), które powinno zawierać kluczowe dla studentów informacje takie, jak: termin, liczbę i rodzaj zadań testowych bądź otwartych, zasady oceniania wyników, informację o szybkim kanale komunikacji z nauczycielem na wypadek problemów z przystąpieniem do kolokwium lub egzaminu bądź awarii systemu informatycznego, dzięki któremu się on odbywa
 1. Identyfikacja studentów biorących udział w kolokwium zaliczeniowym lub egzaminie na platformie Moodle jest dokonywana automatycznie podczas logowania. Student ma obowiązek zachowania tajności danych autoryzacyjnych i to na nim spoczywa obowiązek ich ochrony.
 2. W przypadku przerwania kolokwium zaliczeniowego bądź egzaminu zadziałać powinna uzgodniona wcześniej ze studentami procedura zachowania się w sytuacji awaryjnej.

 

Informacja o wynikach kolokwium i egzaminu pisemnego

 1. Jeżeli test sprawdzający nie zawierał pytań otwartych, wymagających oceny nauczyciela, zarówno on, jak i studenci powinni automatycznie otrzymać wynik kolokwium zaliczeniowego lub egzaminu bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Zgodnie z § 18, pkt. 10. Regulaminu studiów w przypadku pytań otwartych w teście sprawdzającym oraz kolokwium zaliczeniowym lub egzaminie w formie zadania otwartego nauczyciel ma 7 dni na jego sprawdzenie oraz poinformowanie studentów o swojej ocenie.
 3. W przypadku stosowania oceniania cząstkowego nauczyciel ma obowiązek opublikowania ostatecznych wyników z przedmiotu tak szybko, jak tylko jest to możliwe, po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
 4. Publikacja ocen z przedmiotu powinna mieć formę pisemną z wykorzystaniem dotychczas stosowanych kanałów komunikacji ze studentami, np. na platformie MoodleDzienniku ocen i/lub forum Ogłoszenia.
 1. Podstawowym dokumentem potwierdzającym realizację końcowego zaliczenia przedmiotu jest protokół egzaminacyjny.
 2. Oceny z egzaminów (protokoły w wersji elektronicznej) powinny zostać przesłane niezwłocznie do systemu USOS (do 7 dni od daty egzaminu i nie później niż 3 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej).
 3. Protokoły w formie pisemnej (jako dokument papierowy, skan lub fotografię) należy dostarczyć do właściwego Dziekanatu zgodnie z dotychczasowymi zasadami, nie później niż 7 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej.
 4. Od sesji letniej roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R-0201-37/2020 z dnia 29 maja br., nie obowiązują wpisy do indeksów w formie papierowej.

 

Archiwizacja przebiegu kolokwium zaliczeniowego lub egzaminu oraz rejestracja wyników

 

 1. Zgodnie z art. 76a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w przypadku kolokwiów zaliczeniowych i egzaminów, odbywających się na platformie Moodle oraz na platformie Microsoft Teams, zarówno przebieg, jak i uzyskane przez studentów wyniki powinny być archiwizowane – w przypadku wyników z platformy Moodle są przez Zespół Centrum Jakości Kształcenia, w przypadku Microsoft Teams należy to zrobić samodzielnie, włączając nagrywanie konkretnej sesji, a następnie przechowując nagranie z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych studentów.
 2. W nawiązaniu do Regulaminu studiów (§ 18, pkt. 9.) studenci piszący kolokwium zaliczeniowe bądź egzamin w formie pisemnej na platformie Moodle, w razie potrzeby w tej sytuacji powinni mieć pełny wgląd do własnych prac.
 3. W przypadku kolokwiów zaliczeniowych i egzaminów odbywających się ustnie konieczna jest samodzielna archiwizacja przez nauczyciela akademickiego pytań egzaminacyjnych i przechowywania ich co najmniej przez 2 lata.
back to top